Metodiky

Naše metodiky ponúkajú nástroje, aktivity a odporúčania ako pracovať s témami multikultúrnej výchovy, pamäťového vzdelávania, alebo s témami ako diskriminácia a predsudky. No zároveň pomáhame rozvíjať spoločnosť, ktorá bude príjmať rôznorodosť od najmladších detí v škôlke až po posledné ročníky stredných škôl.

Metodika Farebná škôlka

Multikultúrna výchova pre škôlky.

Editor: Andrej Návojský

Autor: Zuzana Bošeľová, Mária Chudíková, Andrej Návojský

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2014

„Po tejto príručke by mali siahnuť nielen učiteľky materských škôl, ale všetci dospelí, ktorí pracujú s deťmi v predškolskom veku alebo v mladšom školskom veku a chcú ich naučiť vnímať a akceptovať inakosť. Alebo dokonca vidieť v rozmanitosti obohatenie, spestrenie života. Farebná škôlka nenásilnou formou, prostredníctvom hier, učí deti vnímať rozdiely, rozmýšľať o nich a v bezpečnej atmosfére rovesníckej skupiny pod vedením učiteľky zažívať emócie, ktoré v nás niečo, čo je odlišné, vyvoláva.“ Simona Šimková, detská psychologička a odborná recenzentka príručky.


Metodika Farebná škola

Multikultúrna výchova pre prvý stupeň ZŠ.

Editor: Andrej Návojský

Autor: Natália Kvasničková, Katarína Ďurovková, Ela Klementová, Tomáš Janeček, Andrej Návojský, Lukáš Zajac

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2015

Príručka ponúka 8 aktivít, ktoré hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Farebná škola je určená učiteľom a učiteľkám prvého stupňa základných škôl, ako aj všetkým, ktorí sa venujú deťom vo veku 6 – 10 rokov. Aktivity využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.


Metodika Farebná škola 2

Multikultúrna výchova pre druhý stupeň ZŠ.

Editor: Andrej Návojský

Autor: Janka Lukšová, Ela Klementová, Zuzana Vasková, Andrej Návojský, Lukáš Zajac

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2016

Aktivity v tejto príručke sú hravé, dynamické, nevšedné, ale aj vážne. Jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej individuality a k rešpektovaniu individuality iných. Ukazujú nám, čo máme spoločné, ale aj to, že niekedy môže byť niečo úplne inak, ako sa nám zdá. Dotýkajú sa citlivých tém, akými sú napríklad strata domova, odlišné vierovyznanie alebo prežívanie emócií.


Holokaust (ne)bol – Ako učiť o holokauste dnes?

Metodická príručka pre základné a stredné školy.

Editor: Andrej Návojský, Viktor Pončák
Autor: Ján Andris, Jana Andrisová, Ivan Belička, Tomáš Filip, Andrej Gerba, Miloš Kázik, Miroslava Košťálová, Jana Lukšová, Katka Petrisková, Viktor Pončák, Jana Šuleková, Zuzana Vasková
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2019


Videli sme holokaust

Autor: I. Antalová, I. Kamenec, P. Kozmon, P. Salner, E. Salnerová, M. Vrzgulová

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2002

Kniha Videli sme holokaust je dokladom o tom, ako sa prenáša kultúrna pamäť medzi generáciami. Zachytáva úryvky rozhovorov s ľuďmi, ktorí prežili holokaust. Zo stopäťdesiatich takýchto rozhovorov vybrali autori tie časti, ktoré na nich najsilnejšie zapôsobili. Výber doplnili vlastnými spomienkami na to, ako túto prácu vnímali a ako sa pri nej sami menili. Práve vďaka prelínaniu priamych a sprostredkovaných zážitkov je kniha Videli sme holokaust vynikajúcim dokumentom žitej histórie.


Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – Potreby a riešenia

Editor: Tina Gažovičová

Autor: Peter Dráľ, Elena Gallová Kriglerová, Tina Gažovičová, Jana Kadlečíková

Vydavateľstvo: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2011

Jazyk: slovenčina

Vďaka medzinárodnej migrácii začína základné školy na Slovensku navštevovať čoraz viac detí cudzincov a čoraz viac pedagógov sa vo svojej praxi stretáva s deťmi, ktorých vzdelávanie si vyžaduje špecifické postupy z dôvodu ich migrantského pôvodu. Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry sa preto rozhodli venovať sa tejto problematike, ktorej dôležitosť narastá. Za týmto účelom v roku 2009 realizovali výskumno-vzdelávací projekt Integrácia detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému. Cieľom projektu bolo zmapovať rôzne aspekty vzdelávania detí cudzincov. Zamerali sme sa pri tom na základné školy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v procese integrácie detí cudzincov.


Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – Príklady dobrej praxe

Editor: Peter Dráľ

Autor: Peter Dráľ, Tina Gažovičová, Jana Kadlečíková, Helena Tužinská

Vydavateľstvo: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2011

Predkladaná príručka vznikla z potreby, ktorú sme stále častejšie počuli od učiteľov z praxe, ktorí sa ocitli v situácii, keď im kedykoľvek počas školského roka do triedy prišlo dieťa z inej krajiny. Mnohí učitelia na takúto zmenu neboli pripravení. Nevedeli, ako na novú situáciu zareagovať, ako s novým žiakom a celou triedou ďalej pracovať, či a do akej miery kvôli prítomnosti nového žiaka prispôsobovať obsah a metódy výučby a ako nového žiaka hodnotiť. Mnohí nevedeli, ani na koho sa môžu obrátiť po cennú radu či pomoc. Cieľom príručky, podobne ako vzdelávacieho programu na základe ktorého vznikla, je zvýšiť povedomie a rozvinúť zručnosti učiteľov, aby mohli cieľavedome a efektívne prispievať k začleneniu detí cudzincov do výučby, školskej a triednej komunity. Vychádzame pritom z presvedčenia, že tento cieľ možno postupne dosiahnuť, iba ak je začleňovanie (integrácia) viacstranná. Inými slovami, plnohodnotné vzdelávanie tejto špecifickej skupiny žiakov si vyžaduje nielen ochotu a snahu na strane samotných detí, ale aj na strane ich rodičov, učiteľov, spolužiakov a vedenia školy.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené